PFI activitats socioesportives 

Perfil professional: Auxiliar de suport a les persones en activitats socioesportives 

Codi: PFI OR03 

Família professional: Activitats físiques i esportives Durada total: 1000 hores  

Jornada de portes obertes

Dies 29 i 30 d’abril de 9 a 14 hores.

Reunió informativa dia 30 d’abril a les 18 hores.

   

Informació general

Els PFI van dirigits a nois/es que han finalitzat l’ESO sense obtenir el graduat.
El curs té un doble objectiu. Per una banda facilitar la incorporació al món del treball a través de l’aprenentatge dels coneixements bàsics d’un ofici i de l’altra completar la formació per tal de, si es vol, superar la PROVA d’ACCÉS als CFGM, prosseguint així en els estudis de formació reglada

  

Mòduls de formació professionals

– Assistència en l’organització d’espais, activitats i repartiment de material en la instal·lació fisicoesportiva: 99h

–  Primers auxilis: 66h

– Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència: 103h

– Prevenció d’incendis i emergències en esdeveniments socioesportius: 66h

. Mòdul de formació bàsica en prevenció de riscos laborals: 35h

. Mòdul de projecte integrat: 40h (transversal, agafant hores dels altres mòduls professionals)

. Mòdul de formació en centres de treball: 180h

Mòduls de formació general

. Estratègies i eines de comunicació: 110h

. Entorn social i territorial: 30h

. Estratègies i eines matemàtiques: 110h

. Incorporació al món laboral: 45

. Tutoria 40h

Requisits per accedir-hi

  • Noi/es d’edat mínima 16 anys o fer-los dins l’any natural.
  • Sense el títol del Graduat d’Educació Secundària.
  • Amb ganes de formar-se en un ofici per accedir a un lloc de treball o bé amb la intenció de reincorporar-se al sistema educatiu.

Accés a cicles formatius de grau mitjà

  • La superació del PFI en el nostre centre, per l’alumnat que reuneixi els requisits previstos comporta l’exempció de totes les parts de les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu. IMPORTANT: Per tenir dret a l’exempció de les proves, l’alumnat s’ha d’inscriure a la prova d’accés dins el termini establert i complir els requisits de participació.
  • REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
  • Haver superat el programa de formació i inserció.
  • Tenir 17 anys complerts l’any de finalització del PFI.
  • Haver superat el mòdul de FCT (Formació en Centres de Treball) o estar-ne exempt
  • Haver obtingut un mínim de 4 punts sobre 10, a cadascun dels àmbits per fer la mitjana. La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions dels àmbits expressada amb 2 decimals, i el curs es considera superat si la qualificació final és de 5 punts o superior.
Scroll hacia arriba